Poster Sessions

Poster template can be downloaded from  http://icig2021.csig.org.cn/.

Notice the size is 112cmheight*79cm(width). In template, the size of main body is 85cmheight*70cm(width).

All the poster will be pasted by tape provided by ICIG2021.

Poster    Session 1

Date & Time: 13:30 – 15:30, December 27      Location:Prince Ballroom & Duke Ballroom  Corridor

Paper IDPaper TitleAuthor Names
65Relation-Aware Reasoning with Graph Convolutional NetworkLei Zhou, Yang Liu, Xiao Bai, Xiang Wang, Chen Wang, Liang Zhang, and Lin Gu
66Feature Separation GAN for Cross View Gait RecognitionChongdong Huang, Yonghong Song, and Yuanlin Zhang
68Adaptive Underwater Image Enhancement via Color Channel Compensation Based on Optical Restoration and FusionXiaojie Wang, Fei Li, Shujie Zhou, and Hong Du
69Cross-domain Person Re-identification Based on the Sample Relation GuidanceYue Zhang, Fanghui Zhang, Shichao Kan, Linna Zhang, Jiaping Zong, and Yigang Cen
77Global Feature Polishing Network for Glass-like Object DetectionMinyu Zhu, Xiuqi Xu, Shuhan Chen, Jinhao Yu, Jian Wang, Xuelong Hu, and Jinrong Zhu
79Efficient Depth-Included Residual Refinement Network for RGB-D Saliency DetectionJinhao Yu, Xiuqi Xu, Shuhan Chen, Jian Wang, and Xuelong Hu
80Learning Cross-domain Descriptors for 2D-3D Matching with Hard Triplet Loss and Spatial Transformer NetworkBaiqi Lai, Weiquan Liu, Cheng Wang, Xuesheng Bian, Yanfei Su, Xiuhong Lin, Zhimin Yuan, Siqi Shen, and Ming Cheng
81Multi-Homography Estimation and Inference Driven by Contour AlignmentTao Cai, Yunde Jia, Huijun Di, and Yuwei Wu
82An Error-bounded Algorithm for Streamline Compression Based on Piecewise B-spline curvesDonghan Liu, Wenke Wang, and Yunze Tang
85Semantic and Optical Flow Guided Self-supervised Monocular Depth and Ego-motion EstimationJiaojiao Fang and Guizhong Liu
86Frequency Transfer Model: Generating High Frequency Components for Fluid Simulation Details ReconstructionJingyuan Zhu, Huimin Ma, Tianyu Hu, and Jian Yuan
87Scene Text Transfer for Cross-LanguageLingjun Zhang, Xinyuan Chen, Yangchen Xie, and Yue Lu
89Imitating What You Need: An Adaptive Framework for Detector DistillationRuoyu Sun and Hongkai Xiong
90Adaptive Steganography Based on Image Edge Enhancement and Automatic Distortion LearningEnlu Li, Zhangjie Fu, and Junfu Chen
91Achieving Lightweight Image Steganalysis with Content-adaptive in Spatial DomainJunfu Chen, Zhangjie Fu, Xingming Sun, and Enlu Li
96Binary Convolutional Neural Networks for Facial Action Unit DetectionMengyi Liu, Fei Wan, and Ruicong Zhi
97Fine-grained Classification of Neutrophils with Hybrid LossQingtao Zhu, Danwei Lu, Tao Zhang, Junjun Yin, and Jian Yang
98Open-Set Product Authentication based on Deep Texture VerificationSudao Cai, Lin Zhao, and Changsheng Chen
100Improving VVC Intra Coding via Probability Estimation and Fusion of Multiple Prediction ModesZiqiu Zhang, Changyue Ma, Dong Liu, Li Li, and Feng Wu
101Moving Object Detection based on Self-adaptive Contour ExtractionXin Shi, Tao Xue, and Xueqing Zhao
107NBA Basketball Video Summarization for News Report via Hierarchical-grained Deep Reinforcement LearningNaye Ji, Shiwei Zhao, Qiang Lin, Dingguo Yu, and Youbing Zhao
109Accurate Oriented Instance Segmentation In Aerial ImagesZhenrong Zhang and Jun Du
134Semi-supervised Attention-Guided VNet for Breast Cancer Detection via Multi-task LearningYiyao Liu, Yi Yang, Wei Jiang, Tianfu Wang, and Baiying Lei
136DRLFNet: A Dense-connection Residual Learning Neural Network for Light Field Super ResolutionCongrui Fu, Xin Ma, Yao Liu, Junhui Hou, and Hui Yuan
144No-Reference Image Quality Assessment for Contrast Distorted ImagesYiming Zhu, Xianzhi Chen, and Shengkui Dai
145The Computer Measurement Method Research on Shaft's Size by the Platform of the Optoelectronic ImagingChang Ding, Xingyu Gao, Jun Li, Zeng Hu, Weidong Zhang, and Ziku Wu
147Skeleton-Aware Network for Aircraft Landmark DetectionYuntong Ye, Yi Chang, Yi Li, and Luxin Yan
152Large-scale Target Detection and Classification based on Improved Candidate RegionsRunping Xi, Qianqian Han, Gaoyun Jia, and Xuefeng Kou
153Joint Face Detection and Landmark Localization Based on an Extremely Lightweight NetworkYuxiang Liu, Chen Chen, Maojun Zhang, Jingbei Li, and Wei Xu
157Semi-supervised Cloud Edge Collaborative Power Transmission Line Insulator Anomaly Detection FrameworkYanqing Yang, Jianxu Mao, Hui Zhang, Yurong Chen, Hang Zhong, Zhihong Huang, and Yaonan Wang
158Structure Adaptive Filtering for Edge-preserving Image SmoothingWenming Tang, Yuanhao Gong, Linyu Su, Wenhui Wu, and Guoping Qiu
160A Detection and Tracking Combined Network for Long-term TrackingHao Zeng, Zhengning Wang, Deming Zhao, Yijun Liu, and Yi Zeng
161Illumination-Enhanced Crowd Counting Based on IC-Net in Low Lighting ConditionsHaoyu Zhao, Weidong Min, and Yi Zou
164Towards Binarized MobileNet via Structured SparsityZhenmeng Zuo, Zhexin Li, Peisong Wang, Weihan Chen, and Jian Cheng
166Auto-calibration of Exit Pupils for Autostereoscopic Display with The Eye TrackerMin Li, Xicai Li, Bangpeng Xiao, Jie Liu, and Yuanqing Wang
167Extremely Tiny Face Detector for Platforms with Limited ResourcesChen Chen, Maojun Zhang, Yang Peng, Hanlin Tan, and Huaxin Xiao
170Multi-scale Spatial Transform Network for Atmospheric Polarization PredictionTianyi Dang, Yating Liu, Xinjian Gao, Linfang Xie, Yuan Yan, Qian Chen, and Jun Gao
174Dynamic Hypergraph Regularized Broad Learning System for Image ClassificationXiaoxiao Yang, Yu Guo, Yinuo Wang, Peilin Jiang, and Fei Wang
176A Virtual Mouse Based on Parallel Cooperation of Eye Tracker and Motor ImageryZeqi Ye, Yingxin Liu, Yang Yu, Lingli Zeng, Zongtan Zhou, and Fengyu Xie
177An Open-source Library of 2D-GMM-HMM Based on Kaldi Toolkit and Its Application to Handwritten Chinese Character RecognitionMa Jiefeng, Wang Zirui, and Jun Du
183Fast Coding Unit Partition Decision for Intra Prediction in Versatile Video CodingMenglu Zhang, Yushi Chen, Xin Lu, Hao Chen, and Ye Zhang
187Robust Chinese License Plate Generation via Foreground Text and Background SeparationYi-Fan Sun, Qi Liu, Song-Lu Chen, Fang Zhou, and Xu-Cheng Yin
203Automatic Leaf Diseases Detection System Based on Multi-Stage RecognitionSongyun Deng, Lekai Cheng, Wenlin Li, Wei Sun, Yaonan Wang, and Qiaokang Liang

Poster    Session 2

Date & Time: 15:40 – 17:40, December 27      Location:Prince Ballroom & Duke Ballroom  Corridor

Paper IDPaper TitleAuthor Names
596D Object Pose Estimation with Mutual Attention FusionLu Zou, Zhangjin Huang, and Naijie Gu
63Global Characteristic Guided Landmark Detection for Genu Valgus and Varus DiagnosisLingfeng Ma, Chuanbin Liu, Sicheng Zhang, Yizhi Liu, and Hongtao Xie
64Hindsight Curriculum Generation Based Multi-Goal Experience ReplayXiaoyun Feng
121Initial-QP Prediction for Versatile Video Coding: A Multi-domain Feature-driven Learning ApproachLirong Huang, Jialin Zhang, and Miaohui Wang
122Six-channel Image Representation for Cross-domain Object DetectionTianxiao Zhang, Wenchi Ma, and Guanghui Wang
131Low Crosstalk Multi-view 3D Display Based on Parallax Barrier with Dimmed Subpixel Xueling Li and Yuanqing Wang
132A Novel Feature Fusion Network for Myocardial Infarction Screening Based on ECG ImagesPengyi Hao, Xin Yin, Fuli Wu, and Fan Zhang
133An Improved Digital Image Encryption Algorithm Based on Sine Compound Chaotic SystemJianchao Tang, Liyong Bao, Hongwei Ding, Zheng Guan, and Min He
368Talking Face Video Generation With ExpressionLuchuan Song, Bin Liu, and Nenghai Yu
369Multi-modal Fusion With Dense Connection For Acute Bilirubin Encephalopathy ClassificationXiangjun Chen, Zhaohui Wang, Yuefu Zhan, and Peizhong Wang
384Eye Movement Event Detection based on Path SignatureHaidong Gao, Yinwei Zhan, Fuyu Ma, and Zilin Chen
386Multi-view Gait Recognition By Inception-Encoder And CL-GEIChongdong Huang, Yonghong Song, and Chen Wu
387Individual-specific Connectome Fingerprint Based Classification of Temporal Lobe EpilepsyYao Meng, Jinming Xiao, Siqi Yang, Qiang Xu, Zhiqiang Zhang, and Wei Liao
389Ground-to-Aerial Image Geo-Localization With Cross-View Image SynthesisJiaqing Huang and Dengpan Ye
390Object 6DoF Pose Estimation of Power Grid Manipulating RobotShan Du, Xiaoye Zhang, Zhongliang Li, Jingpeng Yue, and Qin Zou
391Multi-mode Tensor Singular Value Decompositionfor Low-rank Image RecoveryLanlan Feng, Ce Zhu, and Yipeng Liu
395Hyperspectral Anomaly Detection Based on Tensor Truncated Nuclear Norm and Linear Total Variation RegularizationXiangbo Wang, Zebin Wu, Yang Xu, Zhihui Wei, and Lei Xia
402Unsupervised Detailed Human Shape Estimation from Multi-view Color ImagesHuayu Zheng, Kangkan Wang, Wei Li, and Jian Yang
404Device-Adaptive 2D Gaze Estimation: a Multi-Point Differential FrameworkRuntong Li, Huimin Ma, Rongquan Wang, and Jiawei Ding
409Protecting Encrypted Video Stream Against Information Leak using Adversarial TracesZiwei Zhang and Dengpan Ye
416Multi-atlas Segmentation Combining Multi-task Local Label Learning and Semi-supervised Label PropagationBo Li, Qiang Zheng, Kun Zhao, Honglun Li, Chaoqing Ma, Shuanhu Wu, and Xiangrong Tong
417Improved 3D Morphable Model for Facial Action Unit SynthesisMinghui Wang and Zhilei Liu
419HPCSeg-Net: Hippocampus Segmentation Network Integrating Autofocus Attention Mechanism and Feature Recombination and Recalibration ModuleBin Liu, Qiang Zheng, Kun Zhao, Honglun Li, Chaoqing Ma, Shuanhu Wu, and Xiangrong Tong
420Dual Gated Learning for Visible-Infrared Person Re-IdentificationYuheng Huang, Jincai Xian, Dong Wei, Xiaofeng Jin, and Tianshi Xu
422Equivalence of Correlation Filter and Convolution Filter in Visual TrackingShuiwang Li, Qijun Zhao, Ziliang Feng, and Li Lu
426Self-supervised Hyperspectral and Multispectral Image Fusion in Deep Neural NetworkJianhao Gao, Jie Li, Qiangqiang Yuan, Jiang He, and Xin Su
427Uncertainty-based Visual Guidance for Interactive Medical Volume Segmentation EditingSheng Shi, Bowei Zhou, Yibo Song, and Li Chen
431Semi-supervised Yolo Network for Induced Pluripotent Stem Cells DetectionLeslie Wang, Jinqi Liao, Guanghui Yue, Liangge He, Mingzhu Li, Enmin Liang, Guangqian Zhou, Tianfu Wang, and Baiying Lei
434Drill Pipe Counting Method Based on Local Dense Optical Flow EstimationMeng Zhou, Jin Yuan, Zhuangzhuang Gao, and Zhangjin Huang
437Color Texture Image Segmentation using Histogram-based CV Model Driven by Local Contrast PatternHaiying Tian, Jianhuang Lai, Tie Cai, and Xu Chen
439A New Dataset and Recognition for Egocentric Microgesture Designed by ErgonomistsGuangchuan Li, Yue Liu, Weitao Song, Cong Wang, and Yongtian Wang
443A Fast Implementation of Image Rotation with Bresenham's Line-scanning AlgorithmMinna Xu, Yinwei Zhan, and Yaodong Li
447Semantic Guided Multi-directional Mixed-color 3D PrintingLifang Wu, Tianqin Yang, Yupeng Guan, Ge Shi, Ye Xiang, and Yisong Gao
452Degradation Reconstruction Loss: A Perceptual-Oriented Super-Resolution Framework for Multi-Downsampling DegradationsZongyao He, Zhi Jin, Xiao Xu, and Lei Luo
453Adversarial Attack with KD-Tree Searching on Training SetXinghua Guo, Fan Jia, Jianqiao An, and Yahong Han
455KeypointNet: Ranking Point Cloud for Convolution Neural NetworkZuodong Gao, Yanyun Qu, and Cuihua Li
460Adaptive Spatio-Temporal Convolutional Network for Video DeblurringFengzhi Duan and Hongxun Yao
464A Weakly Supervised Defect Detection Based on Dual Path Networks and GMA-CAMHuosheng Xie and Shufeng Lin
467A Controllable Image Steganography with Chaos and User KeyJianyi Liu, Yuhan Wang, Zhen Yang, Ruifan Zhang, and Ru Zhang
470TS-UNET: A Temporal Smoothed UNET for Video Anomaly DetectionZhiguo Wang, Zhongliang Yang, Yujin Zhang, Nan Su, and Guijin Wang
471Corona Virus Disease (COVID-19) Detection in CT Images Using Synergic Deep LearningYiwei Gao, Hongjie Hu, and Huafeng Liu
4803D Reconstruction from Single-view Image Using Feature SelectionBo Wang and Hongxun Yao

Poster    Session 3

Date & Time: 8:00 – 10:00, December 28      Location:Prince Ballroom & Duke Ballroom  Corridor

Paper IDPaper TitleAuthor Names
24A Weighted Non-convex Restoration Model for Hyperspectral ImageYijun Yu and Min Li
29Drowning Detection Based on Video Anomaly DetectionXinyu He, Fei Yuan, and Yi Zhu
33Mixup Without HesitationHao Yu, Huanyu Wang, and Jianxin Wu
35L2-CVAEGAN: Feature Aligned Generative Networks for Zero-Shot LearningJinhui Liu and Peng Zhao
42Orthogonal Dual Graph Regularized Nonnegative Matrix FactorizationJinrong He, Yanxin Shi, Zongwen Bai, and Zeyu Bao
43HQ-Trans : A High-Quality Screening Based Image Translation Framework for Unsupervised Cross-Domain Pedestrian DetectionGelin Shen, Zhi-Ri Tang, Peng Shen, and Yang Yu
45Edge-Based Blur Kernel Estimation Using Sparse Representation and Self-SimilarityJing Yu, Lening Guo, Chuangbai Xiao, and Zhenchun Chang
46FER-YOLO: Detection and Classification based on Facial ExpressionsHui Ma, Turgay Celik, and Hengchao Li
47Deep Human Pose Estimation via Self-Guided LearningZhuowei Xu and Miaohui Wang
48Color Multi-focus Image Fusion Using Quaternion Morphological Gradient and Improved KNN MattingWei Liu, Zhong Zheng, and Zengfu Wang
51No-Reference Image Quality Assessment via Broad Learning SystemJing Yue, Guojun Liu, and Lizhuan Huang
57Coding and Quality Evaluation of Affordable 6DoF Video ContentPan Gao, Ran Wei, Yingjie Liu, and Manoranjan Paul
168Robust Image Cropping by Filtering Composition Irrelevant FactorsZhiyu Pan, Ke Xian, Hao Lu, and Zhiguo Cao
186Photometric Stereo Based on Multiple Kernel LearningYinuo Wang, Yu Guo, Xiaoxiao Yang, Xuetao Zhang, and Fei Wang
231Tiny Person Pose Estimation via Image and Feature Super ResolutionJie Xu, Yunan Liu, Lin Zhao, Shanshan Zhang, and Jian Yang
235A Stereo Matching Method for Three-dimensional Eye Localization of Autostereoscopic DisplayBangpeng Xiao, Shenyuan Ye, Xicai Li, Min Li, Lingyu Zhang, and Yuanqing Wang
237Frequency-based Convolutional Neural Network for Efficient Segmentation of Histopathology Whole Slide ImagesWei Luo, Yushan Zheng, Dingyi Hu, Jun Li, Chenghai Xue, and Zhiguo Jiang
239Improved VIBE Shadow Elimination Method with Adaptive Threshold in the Environment of Tarmac MonitoringDong Zheng, Guowu Yuan, Yang Wang, and Hao Zhou
241MR Image Denoising by FGMM Clustering of Image PatchesZhaoyin Shi and Long Chen
247Normal Distribution Function on Descriptor ExtractionJianhua Yun, Cong Liu, Jun Jiang, Jie Wen, Lihang Yang, and Shilong Zhu
250A Calibration Strategy for Smart WeldingMin Chen, Zhiling Ma, Xu Chen, Muhammad Owais, and Yaohui Liu
255Scaling Invariant Harmonic Wave Kernel Signature for 3D Point Cloud SimilarityDan Zhang, Na Liu, Yuhuan Yan, Xiujuan Ma, Zhuome Renqing, Xiaojuan Zhang, and Fuxiang Ma
2573D-Resnet Fused Attention For Autism Spectrum Disorder ClassificationXiangjun Chen, Zhaohui Wang, Faouzi Alaya Cheikh, and Mohib Uilah
259CEID: Benchmark Dataset for Designing Segmentation Algorithms of Instruments Used in Colorectal EndoscopyWanwan Han, Guanghui Yue, Lvyin Duan, Xue Bai, Jingfeng Du, Tianwei Zhou, and Tianfu Wang
262PST-NET: Point Cloud Sampling via Point-based TransformerXu Wang, Yi Jin, Yigang Cen, Congyan Lang, and Yidong Li
264Carrier Robust Reversible Watermark Model Based on Image Block Chain AuthenticationYating Gao, Ru Zhang, Xianxu Li, Jianyi Liu, Kaifeng Zhao, and Xue Cheng
266Identifying Abnormal Map in Crowd Scenes using spatio-temporal Social Force ModelDong Chen, Kai Fang, and Shuoyan Liu
271A Densely Connected Neural Network based on SSD for Multiscale SAR Ship DetectionJialong Guo, Ling Wan, Lei Ma, and Zongli Jiang
277Multi-pose Facial Expression Recognition based on Unpaired ImagesBairu Chen, Yibo Gan, and Bing-Kun Bao
278Hair Salon: A Geometric Example-based Method to Generate 3D Hair DataQiaomu Ren, Haikun Wei, and Yangang Wang
281CD Loss: A Class-Center based Distribution Loss for Discriminative Feature Learning in Medical Image ClassicationYanhong Zhou, Jie Du, Yujian Liu, Yali Qiu, and Tianfu Wang
285Noise Robust Video Super-resolution without Training on Noisy DataFei Zhou, Zitao Lu, Hongming Luo, Cuixin Yang, and Bozhi Liu
286Robust Ellipse Fitting with an Auxiliary NormalZhaoxi Li, Cai Meng, Dingzhe Li, and Limin Liu
287Pruning the Seg-Edge Bilateral Constraint Fully Convolutional Network for Iris SegmentationHui Zhang, Junxing Hu, Jing Liu, Zhaofeng He, Xingguang Li, and Lihu Xiao
288Brain Connectivity: Exploring from a High-level Topological PerspectiveWei Sheng, Liang Li, Shaoqiang Han, Yunshuang Fan, Chong Wang, Qin Tang, Yuyan Chen, Qian Cui, and Huafu Chen
297CAB-Net: Channel Attention Block Network for Pathological Image Cell Nucleus SegmentationMeixuan Li, Huijie Fan, and Dawei Yang
298Cross-view Images Matching and Registration Technology based on Deep LearningQing Zhou, Ronggang Zhu, Yuelei Xu, and Zhaoxiang Zhang
300Efficient Unsupervised Monocular Depth Estimation with Inter-Frame Depth InterpolationMin Zhang and Jianhua Li
301Region Context Aggregation Network for Multi-organ Segmentation on Abdominal CTYinuo Wang, Bo Liu, Fugen Zhou, and Xiangzhi Bai
303Adaptive Gaussian-like response Correlation Filter in UAV TrackingJunjie Chen, Tingfa Xu, Jianan Li, Lei Wang, Ying Wang, and Xiangmin Li
304Hetero-STAN: Crowd Flow Prediction by Heterogeneous Spatio-Temporal Attention NetworkKai Fang, Enze Yang, Yuxin Liu, and Shuoyan Liu

Poster    Session 4

Date & Time: 10:10 – 12:10, December 28      Location:Prince Ballroom & Duke Ballroom  Corridor

Paper IDPaper TitleAuthor Names
206Aerial Image Object Detection based on Superpixel-related PatchJiehua Lin, Yan Zhao, Shigang Wang, Meimei Chen, Hongbo Lin, and Zhihong Qian
207Efficient Example Mining for Anchor-free Face DetectionChengpeng Wang, Chunyu Chen, Siyi Hou, Ying Cai, and Menglong Yang
208AROA: Attention Refinement One-Stage Anchor-Free Detector for Objects in Remote Sensing ImageryXu He, Shiping Ma, Linyuan He, Fei Zhang, Xulun Liu, and Le Ru
209Cross-Domain Transfer Learning for Vessel Segmentation in Computed Tomographic Coronary Angiographic ImagesRuirui An, Tao Han, Yining Wang, Danni Ai, Yongtian Wang, and Jian Yang
210Novel Augmented Reality System for Oral and Maxillofacial SurgeryLele Ding, Long Shao, Zehua Zhao, Tao Zhang, Danni Ai, Jian Yang, and Yongtian Wang
211Human-Object Interaction Detection Based on Multi-Scale Attention FusionQianling Wu and Yongzhao Zhan
215Progressive Fusion Network for Safety Protection DetectionFutian Wang, Lugang Wang, Jin Tang, and Chenglong Li
216Scale Adaptive Target Tracking Based On Kernel Correlation Filter and Residual NetworkXue Zhang, Dong Hu, and Ting Zhang
230Binary Multi-view Image Re-rankingZhijian Wu, Jun Li, and Jianhua Xu
306A Reversible Digital Watermarking Algorithm based on Medical Images via Threshold Segmentation and Contrast EnhancementJin Pang, Xingjie Huang, Ru Zhang, Jianyi Liu, Yue Wang, and Youqiang Sun
308A Monocular Reflection-free Head-mounted 3D Eye Tracking SystemShihao Cao, Xinbo Zhao, Beibei Qin, Junjie Li, and Zheng Xiang
309UAV Track Planning Algorithm Based on Graph Attention Network and Deep Q NetworkXinyu Hu, Jingpeng Gao, and Zhiye Jiang
311Single Scene Image Editing based on Deep Intrinsic DecompositionHao Sha, Yue Liu, Kai Lu, Chengguang Lu, Hengrun Chen, and Yongtian Wang
321Model-based Rate-distortion Optimized Video-based Point Cloud Compression with Differential EvolutionHui Yuan, Raouf Hamzaoui, Ferrante Neri, and Shengxiang Yang
322Keypoint Context Aggregation For Human Pose EstimationWenzhu Wu, Weining Wang, Longteng Guo, and Jing Liu
323Shadow Detection and Removal based on Multi-Task Generative Adversarial NetworksXiaoyue Jiang, Zhongyun Hu, Yue Ni, Yuxiang Li, and Xiaoyi Feng
324Adaptive Quantization for Predicting Transform-based Point Cloud CompressionXiaohui Wang, Guoxia Sun, Hui Yuan, Raouf Hamzaoui, and Lu Wang
325Clothes-Independent Identity Feature Learning for Long-Term Person Re-identificationKunfeng Chen, Lei Shi, Zhisong Pan, Jiabao Wang, and Xi Zhan
329Lightweight Non-local High-resolution Networks for Human Pose EstimationCongcong Zhang, Ning He, Qixiang Sun, Xiaojie Yin, Yan Kang, He Yuzhe, and Wenjing Han
331Occluded Animal Shape and Pose Estimation from a Single Color ImageYiming Xie, Yunqi Zhao, Shijian Jiang, Jiangyong Hu, and Yangang Wang
333Learning Disentangled Representation for Fine-grained Visual CategorizationWenjie Dang, Shuiwang Li, Qijun Zhao, and Fang Liu
335Bird Keypoint Detection via Exploiting 2D Texture and 3D Geometric FeaturesTingting Zhang, Qijun Zhao, and Pubu Danzeng
336Supervised Non-Negative Matrix Factorization Induced by Huber LossYing Huang, Wen-Sheng Chen, Binbin Pan, and Bo Chen
339Small Sample Identification for Specific Emitter Based on Adversarial Embedded NetworksWei Zhang, Li Jiang, Congzhang Ding, Huaizong Shao, Jingran Lin, and Chuan Chen
340Timeception Single Shot Action Detector: A Single-stage Method for Temporal Action DetectionXiaoqiu Chen, Miao Ma, Zhuoyu Tian, and Jie Ren
344Video Playback Quality Evaluation Based on User Expectation and MemoryShuyi Ji, Liqun Lin, Yiwen Xu, Weiling Chen, Nan Chen, and Tiesong Zhao
345LLNet: A lightweight lane line detection networkLu Zhang, Bin Kong, and Can Wang
352A Multi-Path Neural Network for Hyperspectral Image Super-ResolutionJing Zhang, Zekang Wan, Minhao Shao, and Yunsong Li
353Nighttime Thermal Infrared Image Colorization with Dynamic Label MiningFuya Luo, Yijun Cao, and Yongjie Li
354SA-GNN: Stereo Attention and Graph Neural Network for Stereo Image Super-ResolutionHuiling Li, Qiong Liu, and You Yang
357Adaptively Fusing Complete Multi-resolution Features for Human Pose EstimationYuezhen Huang, Dong Wei, Yinan Liu, Xiaofeng Jin, Yuheng Huang, and Tianshi Xu
360Anti-forensics for Double JPEG Compression based on Generative Adversarial NetworkDequ Huang, Weixuan Tang, and Bin Li
365Towards More Powerful Multi-column Convolutional Network for Crowd CountingJiabin Zhang, Qi Chu, Weihai Li, Bin Liu, Weiming Zhang, and Nenghai Yu
366Rotation Aware 3D Point Cloud Vehicle DetectionHongchao Feng, Yunqian He, and Guihua Xia
3733-D Convolutional Neural Network Driven by Dimensionality Reduction for Hyperspectral Blood Cells ClassificationYuan Li, Hong Huang, Jian Wu, and Yiming Tang
376Deep Learning-Based Regional Sub-models Integration for Parkinson's Disease Diagnosis using Diffusion Tensor ImagingHengling Zhao, Chih-Chien Tsai, Mingyi Zhou, Ce Zhu, Jiun-Jie Wang, and Yipeng Liu
382Hole Detection with Texture-Suppression on Wooden Plate SurfacesXiaojie An, Xiaohua Xie, and Xiang Chen
383Exponential Hashing with Different Penalty for Hamming Space RetrievalLifang Wu, Yukun Chen, Wenjin Hu, and Ge Shi
403A Similarity Constraint Divergent Activation Method for Weakly Supervised Object Detection in Remote Sensing ImagesMengmeng Zhu, Shouhong Wan, Peiquan Jin, and Jian Xu
474DBAM: Dense Boundary and Actionness Map for Action Localization in Videos via Sentence QueryWeigang Zhang, Yushu Liu, Jianping Zhong, Guorong Li, and Qingming Huang
478A Deep Transfer Learning-based Object Tracking Algorithm for Hyperspectral Video Yiming Tang, Yufei Liu, Hong Huang, Chao Zhang, and Yuan Li