Organizing Committee

General Chairs

Yaonan Wang, Hunan University, China

Laurence T. Yang, Hainan University, China

Ming Lin, University of Maryland at College Park, USA

 

Technical Program Chairs

Yuxin Peng, Peking University, China

Shimin Hu, Tsinghua University, China

Moncef Gabbouj, TUT, Finland

Kun Zhou, Zhejiang University, China

 

Organizing Committee Chairs

Mingming Cheng, Nankai University, China

Zhaohui Wang, Hainan University, China

Faouzi Alaya Cheikh, NTNU, Norway

 

Sponsorship Chairs

Rongrong Ji, Xiamen University, China

Yafeng Deng ,Qihoo 360 Technology Co. Ltd., China

 

Finance Chair

Jing Dong, Institute of Automation, CAS, China

 

Special Session Chairs

Ioan Tabus, Tampere University, Finland

Jian Cheng, Institute of Automation, CAS, China

 

Award Chairs

Yirong Wu, Aerospace Information Research Institute, CAS, China

Ridha Hamila, Qatar University, Qatar

Jieqing Feng, Zhejiang University, China

 

Publicity Chairs

Sid Ahmed Fezza, INTTIC, Algeria

Zhi Jin, Sun Yat-sen University, China

Jimin Xiao,Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China

 

Exhibits Chairs

Jinjian Wu, Xidian University, China

Drahansky Martin, Brno University of Technology, Czech

Dong Wang, Dalian University of Technology, China

 

Publication Chairs

Michael Elad, Israel Institute of Technology, Israel

Kun Xu, Tsinghua University, China

 

Oversea Liaison Chairs

Yubing Tong, University of Pennsylvania, USA

Azeddine Beghdadi, University Paris Sorbonne, France

 

Local Chair

Xiaozhang Liu, Hainan University, China

 

Tutorial Chairs

Hongkai Xiong, Shanghai Jiao Tong University, China

Yo-Sung Ho, GIST, South Korea

Zhanchuan Cai, MUST, Macau, China

 

Workshop Chairs

Yunchao Wei, UTS, Australia

Joaquín Olivares, University of Cordoba, Spain

Cheng Deng, Xidian University, China

 

Symposium Chairs

Chia-wen Lin, Tsing Hua University, Taiwan, China

Frederic Dufaux, CNRS, France

 

Website Chair

Zhenwei Shi, Beihang University, China